Add you Postcard from Fieldwork

Her kan du sende et postkort fra dit eget feltarbejde direkte til hjemmesiden. Bemærk at du skal være medlem af COMMUNITAS for at tilgå denne mulighed.

Klik HER for at blive medlem.

Dit postkort kan handle om konkrete oplevelser i felten, overvejelser omkring brugen af feltarbejdsmetoder, refleksioner i forbindelse med forberedelse til felten, etiske dilemmaer, analysen af materialet efter feltarbejde osv.

Dit postkort skal have en titel, et billede (eller flere) og en tekst. Der er intet krav til længden: Et par stikord, et par sætninger, eller et par sider. Du kan skrive på dansk eller engelsk efter præference. Start dit indlæg med dit fulde navn.

UNDEROVERSKRIFTER markeres med BOLD. CITATER markeres med "DOBBELT" citationstegn. AFSNIT markeres med DOBBELT LINJESKIFT.

Here you can post a postcard from your own fieldwork directly to the website. Note that you have to be a member of COMMUNITAS to access this option.

Click HERE to become a member.

Your postcard can be about practical experiences in the field, thoughts on the application of fieldwork methods, reflections during the preparation for fieldwork, ethical dilemmas, experiences of analysing the material after fieldwork etc.

Your postcard should include a title, a picture (or more) and a text. There is no requirement regarding the length; a few keywords, a few sentences, or even pages. You can write in either Danish or English. Begin your post by writing your full name.

SUB HEADINGS should be marked in BOLD. QUOTES should be marked with "DOUBLE" QUOTATION MARKS. Seperate your PARAGRAPHS with DOUBLE LINE SHIFT.

Please log in to submit content!